aýallar üçin sumka
zawod
banner (4)
banner (1)
aýallar sumka

aýallaryň zatlary

LADIES BAG
sumka

LADIES BAG

Aýallaryň deri dokumasy Crossbody Square sumkasy Europeanewropa we Amerikan retro birinji gatly sygyrdan ýasalýar.
Jikme-jikliklere düşünmek
GENUINE BAG
sumka

GENUINE BAG

Aýallar üçin hakyky deri Mini Crossbody sumkasy, iki gat sygyr bilen 100% hakyky deriden ýasalýar.
Jikme-jikliklere düşünmek

Aýal sumka

biz hakda

Kompaniýanyň tertibi:

DICHOS Aýallaryň sumka hekaýasy
DICHOS aýal-gyzlaryň modasy üçin moda we gözelligi baky edýärdi.DICHOS - Gadymy Müsür mifologiýasynda söýginiň we gözelligiň Hudaýy.Her kimiň söýmäge we söýülmäge hukugy bar, sebäbi dörediji aýal-gyzlara özboluşly gözellik berdi.Söýgiden we gözellikden lezzet almak üçin has köp adam rahat bolsun, DICHOS markasy emele geldi.Bu söwda markasy, söýgi ady bilen arassa elde ýasalan düşünjäni ýöredip, moda sumkalarynyň tendensiýasyna ýolbaşçylyk edip, müşderilere nusgawy dizaýnlar bilen ajaýyp deri haltalary, pul üçin ajaýyp gymmaty, ajaýyp hili bilen üpjün etmäge çalyşýar. we ajaýyp ussatlyk.Material saýlamakdan,
nagyş dizaýny, taýýar önüme her ädim berk gözegçilikde saklanýar.Dizaýnerler garaýyşlary we pikirleri eserler arkaly ýetirýärler we şol bir wagtyň özünde daşarky dünýäden has ylham we duýgy alýarlar.Aýallara özboluşly gözelligi we modany açmaga kömek etmek üçin gözellik diňe bir daşky parlaklyk däl, eýsem ruhy bolçulykdyr.DICHOS häzirki zaman aýal-gyzlar üçin durmuşyň paýhasyny ýeňilleşdirmek, durmuşdaky bidüzgünçilikleri çözmek we durmuş ugruny ugrukdyrmak üçin deri haltalary we esbaplary arkaly deri energiýasy, manysy we gymmaty bermegi umyt edýär.
DICHOS öz-özüne ýetmegi maksat edinýär.Moda estetiki ulgamy barada aýdylanda, markanyň ýerleşişi orta we ýokary derejeli we önümler bazarda doly ösýär.Retrony, Europeewropany, Amerikany, Japanaponiýany we Günorta Koreýany öz içine alýan stilleriň hemmesi aýratyn bir stilde jemlenendir.Reňkli sumka markasy, iň adaty durmuşda, moda duýgusyny we çeper atmosferany gözlemek.Durmuşa bolan söýgini bildiriň.DICHOS markasynyň özüne çekijiliginden alnan ajaýyp.Simpleönekeý we moda tikin dizaýny, zenan gözelligini sumkanyň ýumşaklygy bilen birleşdirýär.Her halta kämillik ýaşyna ýeten aýalyň şahsyýetini we gylyk-häsiýetini ajaýyp görkezýän jadyly aksessuardyr.

köpräk oka
  • Glamour-y dikeltmek: Altyn enjamlary sumkada nädip düzetmeli

    Torba diňe bir aksesuar däl.Bu, eşigiňize özüne çekiji täsir eder.Glam barada aýdylanda bolsa, altyn enjamlary hiç zat urmaýar.Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen sumkadaky enjamlar ýalpyldawuklygyny we ýalpyldawuklygyny ýitirip, garaňky we könelişen ýaly edip biler.Emma etme ...

    jikme-jiklikleri gör
  • hristian baumgartner sumkalaryny nireden satyn almaly

    Egin-eşigiňizi doldurmak üçin ajaýyp we ajaýyp sumka gözleýärsiňizmi?Kristin Baumgartner sumkasyndan başga zat gözleme.Bu sumkalar ýokary hilli ussatlygy, wagtlaýyn dizaýnlary we köp görnüşli görnüşleri bilen tanalýar.Klassiki eşik ýa-da ýumşak sumka gözleýän bolsaňyzam, ...

    jikme-jiklikleri gör